Virträg: Gerechtes Geld - Gerechte Welt

newsImage

Wie ein neues Geldsystem jeden Menschen zum Gewinner machen kann

am Freitag, 12. Juni 2015

um 12:15
Maison de l’'Europe
7, rue Marché-aux-Herbes
Luxemburg

sowie um 19:30
Beckericher Millen
103, Huewelerstroos
Beckerich (etwas ausführlicherer Vortrag)

Lire ->
Filmowend: Wer rettet wen?

newsImage

FILMOWEND
Mat uschléissend enger Diskussiounsronn & enger Presentatioun vu konkrete Léisungen

24.04.15 Réiden (Aula) 20h00
8.05.15   Préizerdaul (Fabrik) 20h00
22.05.15 Rammerech (Centre Culturel) 20h00
29.05.15  Useldeng (Centre Culturel) 20h00

FRÄIEN ENTRÉE
OUNI RESERVATIOUN!

Lire ->

De Beki ass do

newsImage
Wat wichteg ass: Fir Beki kënnen ze kréien, musst Dir als éischt Member an der Asbl.  “De Kär” ginn.

Lire ->

Les bekis sont-ils légaux?

Le beki n’est pas une monnaie à cours légal. Seul les euros ont l’obligation d’être accepté comme moyen de payement. Néanmoins, les bekis sont légaux.

Lire ->Fondation de "De Kär a.s.b.l."

newsImage
Mercredi dernier, le 18 juillet 2012,  l’a.s.b.l. «De Kär» chargée de la gestion de la monnaie régionale du canton de Rédange, le «Beki» a été fondée à la Biekerecher Millen.

Lire ->